Föreningen

Om Storuman bestämmer sig för att bygga fler vindkraftverk – kommer dessa då hamna i samma förening? Det skulle rimligen innebära att risken att vara delägare minskar? För/nackdelar med att hålla olika vindkraftverk i samma eller olika föreningar?
Tanken är att fler verk ska införskaffas och ligga i samma förening. Fördelen med detta är precis som du säger att man minskar risken per delägare. Nackdelen kan väl vara att föreningen blir ganska stor och ”opersonlig”.

En insats i vindkraftverk, är den förbrukad när vindkraftverket tas ur drift efter cirka 20 år?
När vindkraftverket tas ur drift är andelen förbrukat. Men vi hoppas och tror att verket med bra underhåll kommer att stå längre än så Andelarna gäller således så länge verket producerar, med en bortre gräns på 49 år, då markarrendet upphör.

Vad är Storuman Energis roll?
Vi tycker att Storuman Energi AB har en bra avräkningsmodell och levererar tilläggsel till bra villkor. De hjälper oss också initialt med administrationen kring föreningen och andelsavtalen.

Vad har föreningen för möjligheter att köpa tjänster från andra håll om Storuman Energi (mot förmodan) skulle utnyttja sin ”monopolställning” och ta oskäliga priser för sina tjänster?
Föreningen är en egen juridisk person. Samarbetet med Storuman Energi kommer att regleras avtalsmässigt. Rent principiellt kan samarbetet avslutas om Storuman Energi inte håller sin del av avtalet eller vid den tidpunkt avtalet ska förnyas. Men ambitionen från deras sida är att avtalen för tilläggsel ska vara så fördelaktiga för oss som möjligt.

Enligt §6 ska föreningens verksamhet finansieras med beslutad driftavgift, till vad ska i så fall den årliga medlemsavgiften användas?
Den årliga medlemsavgiften är för närvarande 250 kr. Initialt används den för att betala för föreningens administration. Den kommer framgent att ingå i föreningens totala ekonomi och finnas med i budgeten när driftsavgiften fastställs. Årsmötet kan besluta om en sänkning eller höjning av medlemsavgiften. Medlemsavgiften kommer således alltid föreningen/medlemmarna till godo.

Kan jag sälja mina andelar?
På vårt andelstorg kommer du att kunna köpa eller sälja andelar.
Naturligtvis kan du också sälja dina andelar privat. Din köpare måste då enligt våra stadgar bli medlem i Storuman Vind.

Vad händer om jag avlider?
Andelarna är personlig egendom och tillfaller då dödsboet.

Kommer det fler vindkraftverk?
Eftersom efterfrågan på miljövänlig el ökar så är vår ambition att införskaffa fler vindkraftverk. De som anmält intresse och inte blivit tilldelade andelar står då först i kön.