Handlingarna inför åsstämman

Har i veckan skickats ut med post och har förhoppningsvis nått er alla.
De finns också upplagda på medlemssidan.

Välkommen till stämman.

Intressant debattartikel i Ny Teknik

”Här är 3 skäl till att fler ska få producera egen el”

Förväntningarna var stora på den statliga utredning om skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion som nu har lämnat sitt betänkande. Det var sista chansen för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att infria vallöftet från 2014 om att fler ska få möjlighet att delta i energiomställningen oavsett boendeform.

Tyvärr är det oklart exakt vad utredningen kommit fram till, eftersom den inte har offentliggjorts. Men vi befarar att utredaren gjort en alltför snäv tolkning av EU:s statsstödsregler – samma regler som tillåter Polen att subventionera sin kolkraftsproduktion.Fler möjliga vägar finns dock för att komma vidare och därför uppmanar vi regeringen att nu snabbutreda dessa.

Det finns flera goda skäl att främja andelsägd elproduktion:

• Rättvisa. Det är orättvist att, som i dag, endast villaägarna får en skattereduktion om de satsar på egen förnybar elproduktion. Den majoritet av hushållen som bor i lägenhet har inget eget tak för solceller, men de kan bli delägare i kooperativ som producerar förnybar el. Och då bör de få en skattereduktion som motsvarar villaägarnas.

• Acceptansen. Flera studier visar att acceptansen för vindkraft i ens närmiljö ökar om man själv är andelsägare i vindkraft. Målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 i Sverige förutsätter att medborgarna stöder och ges möjlighet att delta i energiomställningen. Detta underlättas kraftigt om de ekonomiska förutsättningarna för andelsägd elproduktion förbättras.

• Samhällsekonomin och miljön. Det är ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv betydligt effektivare att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk, som placeras i ett bra vindläge, jämfört med om hushållen anskaffar mindre och inte lika effektiva produktionsanläggningar.

Alla dessa skäl till trots saknas handlingskraft i frågan. Vad utredningen kommit fram till är ännu höljt i dunkel, men precis som vid slopandet av den så kallade solskatten har utredaren sannolikt mött motstånd i tolkningen av EU:s statsstödsregler. Görs en alltför snäv tolkning av dessa kommer en skattereduktion för andelsägd elproduktion att bli mycket begränsad och därmed endast fungera för små solkooperativ. Det beror på att man ser kooperativen, och inte den enskilda andelsägaren, som stödmottagare.

Om kooperativet ses som stödmottagare sätter EU-regeln om stöd av mindre betydelse så snäva gränser att skattereduktionen för en andelsägare i vindkraft bara blir cirka 5 öre per kilowattimme. Det ska jämföras med de 60 öre per kilowattimme som en villaägare får om denne sätter upp solceller på sitt eget tak och levererar överskottsel på elnätet.
En intressant jämförelse kan göras med rut- och rotavdragen för privatpersoner. Statsstödsreglerna har inte bedömts sätta stopp för dessa avdrag, trots att även företag har indirekt nytta av dessa. Borde inte samma överväganden kunna gälla för privatpersoner som äger andelar i förnybar el?

Det finns dock andra vägar att gå. En möjlighet vore att sänka privatpersoners skatt på andelsägd förnybar el från 29,2 till 0,5 öre/kWh, på motsvarande sätt som nyligen gjordes med solskatten. För att komma vidare i frågan uppmanar vi nu regeringen att:

– Omedelbart initiera en snabbutredning av de alternativa vägar som finns.
– Parallellt med denna snabbutredning begära godkännande från EU-kommissionen om att få ge stöd till andelsägare av förnybar el.

Det finns ett brett politiskt stöd för att främja andelsägande av förnybar elproduktion. Utöver regeringspartierna har detta också stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vi hoppas därför att regeringen agerar snabbt och kraftfullt för att möjliggöra ett brett folkligt delägande och engagemang i Sveriges energiomställning.

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart
Jonas Spangenberg, vd Bo Klok
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Anna-Karin Andersen, tf vd Solivind El Ekonomisk Förening

Till artikeln ››

 

Andelstorget är uppdaterat

Med några andelar till salu och en annons äldre än ett år har tagits bort.

Nytt lösenord på Vindstat

Vindstat har bytt lösenord i april. Det nya finns på Medlemssidan, som dessutom i dag är uppdaterad med produktionssiffrorna för mars månad.

Andelstorget är uppdaterat

Några andelar är sålda och en ny andel till salu har kommit in.